CentOS: Static IP Adresi Yapılandırması

CentOS sistemlerde IP yapılandırmasının belirlendiği aşağıdaki 3 temel yapılandırma dosyası bulunur:

1 – /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface-name>
2 – /etc/sysconfig/network
3 – /etc/resolv.conf

Bu dosyaların yaptığı işler ve tanımlama seçenekleri şöyledir:

1- ) ifcfg-<interface-name>: NIC Yapılandırma Dosyası

İlk yapılandırma dosyası, sistemdeki network interface’lerine (NIC) ait yapılandırma dosyasıdır. Örnek olarak sisteminizde bir adet ethernet bulunuyorsa muhtemelen bu dosyanın ismi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 olacaktır.

Örnek olarak eth0 isimli birincil ethernet’e static ip atamak için yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir:

Önce dosyayı editliyoruz:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Sonrsında da ip yapılandırması için dosyaya aşağıdaki satırları ekliyoruz:

DEVICE=eth0
HWADDR=07:01:29:8e:25:1b
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.0.0.12
NETMASK=255.255.255.0

Satır açıklamaları şöyledir:

DEVICE=eth0
Fiziksel network arabiriminin ne olduğunu belirtiyoruz. Sistemdeki ilk ethernet kartına tanımlama yaptığımız için eth0 diyoruz.

HWADDR=<MAC-address>
Interface’in MAC Adresi bu satırda tanımlanıyor. Bu değer sistem tarafından otomatik olarak atanacaktır.

NM_CONTROLLED=no
Interface’in NetworkManager ile mi yapılandırılacağını buradan belirtiyoruz. Biz yapılandırmayı manual olarak yaptığımızdan burada no diyoruz.

ONBOOT=yes
Bu interface’in sistem açılışında up edilip edilmeyeceğini belirttiğimiz satır. Yes dediğimiz için ethernet devreye alınacak.

BOOTPROTO=static
IP’nin tanımlamasının static olarak yapılacağını belirtiyoruz.

IPADDR=10.0.0.12
IP adresini bu satırda belirtiyoruz.

NETMASK=255.255.255.0
Netmask değeri.

2-) /etc/sysconfig/network

İkinci yapılandırma dosyası olan /etc/sysconfig/network ‘de ise network servisinin devreye alınıp alınmayacağı, sistem hostname’i ve gateway bilgileri gibi değerler tanımlanmaktadır.

Önce dosyayı editleyin:

# vi /etc/sysconfig/network

Sonrsında bilgileri kendimize göre düzenleyip aşağıdaki satırları ekleyelim:

NETWORKING=yes
HOSTNAME=Hostname
GATEWAY=10.0.0.254

Görüldüğü gibi bu şekilde Networking’in devreye alınmasını söyleyip hostname ve gateway tanımlamalarını yapıyoruz.

Not: CentOS 6.x sistemlerde Gateway direk olarak ifcfg dosyası içerisinde tanımlanabilmektedir ancak 5.x sürümlerle uyumlu olması açısında ayrıca değinmedim.

3-) /etc/resolv.conf

Resolv.conf dosyasında DNS sunucular tanımlanmaktadır. Örnek olarak sisteminize Google DNS’lerini set etmek bu dosyanın içeriğini aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

nameserver   8.8.8.8
nameserver   8.8.4.4

Tüm tanımlama işlemlerinin ardından network servisini restart ediyoruz.
Not: Networking restart işlemlerini fiziksel erişiminiz olmayan sistemlerde yaparken tanımlamalarınızın doğru olduğunu iki kez kontrol edin. Yanlış bir yapılandırma sisteme erişiminizin kesilmesine neden olabilir.

# vi /etc/sysconfig/network

Ayarlarınızda herhangi bir problem yoksa, servis sorunsuz başlayacak ve sistem yeni atadığınız ip adresini alacaktır.

Shutting down interface eth0:               [ OK ]
Shutting down loopback interface:             [ OK ]
Bringing up loopback interface:              [ OK ]
Bringing up interface eth0:                [ OK ]